torstai 10. huhtikuuta 2014

Tekijänoikeudet

Työryhmä ei päässyt yhteisymmärrykseen tekijänoikeuslinjauksista, joten toivomme teemasta keskustelua teiltä.

Puolueella on voimassa oleva ohjelma, jota voi lukea keskustelun pohjaksi. Vihreitä tekijänoikeuslinjoja -ohjelma löytyy täältä: www.vihreat.fi/node/6208

Työryhmä toivoo keskustelun lisäksi myös esityksiä tavoitteiksi ja keinoiksi.

Olkaa hyvä.

Eläkeikä

Eläkeikä ja erityisesti vanhuuseläkkeen alaikäraja ovat suuria ja tunteita herättäviä poliittisia teemoja. Uudessa luonnoksessa teemasta on seuraavat kirjaukset:

"1. Edistetään työelämässä jaksamista parantamalla vaikutusmahdollisuuksia työaikoihin, työaikapankkeihin ja -liukumiin sekä joustaviin työaikajärjestelyihin.

2. Helpotetaan liukuvaa eläkkeelle siirtymistä ja osa-aikaeläkkeellä työskentelyä.

3. Nostetaan vanhuuseläkkeen alaikärajaa ja sidotaan se elinajanodotteeseen.
Jotta eläkejärjestelmän ja hyvinvointivaltion rahoitus voidaan turvata elinajan pidentyessä, on myös työvuosien osuutta elinajasta lisättävä sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi."

Koska maailmalla on kuitenkin käytössä monenlaisia järjestelmiä ja myös asian tärkeyden vuoksi, on tarpeen käydä laajempaa keskustelua aiheesta. Erityisesti toivomme hyviä esimerkkejä muualta maailmasta, jossa esimerkiksi raskaan työn tekijöiden eläkeikä on eri kuin toimistotöiden tekijöiden ja mitä hyviä ja huonoja puolia tällaisissa malleissa on.

Olkaa hyvä.

Ulkopolitiikka

Uudesta luonnoksesta poistettiin suuri osa aiemman luonnoksen ulkopolitiikkaa koskevista tavoitteista ja keinoista. Nyt onkin tarpeen käydä aktiivista keskustelua vihreän ulkopolitiikan tavoitteista, keinoista ja painopisteistä.

Olkaa hyvä.

Vaalijärjestelmän uudistaminen

Vihreissä on usein käyty aktiivista keskustelua vaalijärjestelmistä sekä niiden huonoista ja hienoista piirteistä. Myös tällä kertaa palautteissa esitetiin monenlaisia uudistuksia vaalijärjestelmään, jonka johdosta kirjaus aiheesta päätettiin jättää auki vielä tässä luonnoksessa:

"2. Kaikissa edustuksellisen demokratian vaaleissa otetaan käyttöön siirtoäänivaali /
suljettu listavaali / tasauspaikkajärjestelmä / säilytettävä nykyinen.
[Vaalijärjestelmän uudistukseen työryhmä sai monenlaisia esityksiä. Työryhmä toivoo kannanottoja mahdollisen uudistamisen suunnasta.]"

Työryhmä toivoo, että jäsenistö kävisi tässä aktiivisen keskustelun siitä mitä uudistusta - jos mitään - meidän tulisi esittää lopulliseen luonnokseen.

Olkaa hyvä.

Luovutaanko ylioppilaskirjoituksista?

Uutena avauksena ohjelmaluonnoksessa esitetään ylioppilaskirjoituksista luopumista.

 "3. Varmistetaan, että toisen asteen koulutus tukee aiempaa paremmin jatko-opintoihin
siirtymistä, esimerkiksi ylioppilaskirjoitukset tulee poistaa."

Aiheesta ei ole käyty laajaa keskustelua puolueessa, joten työryhmä katsoo, että on tarpeen nostaa aihe kunnolla esiin ja keskusteluun, jottei uusi linjaus tule yllätyksenä puoluekokousedustajille.

Olkaa hyvä.

Kirkon suhde valtioon

Uudessa ohjelmaluonnoksessa on nykyisellään voimassa olevasta poliittisesta ohjelmasta nostettu kirjaus koskien kirkkojen suhdetta valtioon:

"MAAILMANKATSOMUKSEN JA USKONNON VAPAUTTA ON PUOLUSTETTAVA JA VALTION TULEE KOHDELLA KAIKKIA USKONNOLLISIA YHTEISÖJÄ TASAVERTAISESTI.
1. Uskonnollisten yhteisöjen veronkanto-oikeudesta luovutaan.
2. Kirkon varojen kerääminen yhteisöveron avulla tulee lopettaa ja kirkon lakisääteiset
tehtävät tulee siirtää valtion ja kuntien hoidettavaksi.
Seurakunnille on annettava suoraa tukea kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon."

Vaikka kyseinen linjaus on saanut puoluekokouksen enemmistön hyväksynnän on aihe jakanut vihreitä pitkään. Tästä syystä työryhmä toivookin aiheesta rakentavaa keskustelua sekä pyrkimystä yhteisymäärryksen löytymiseen.

Olkaa hyvät.

Liittoutumattomuus vai puolustusliitto?

Ohjelmaluonnoksessa todetaan liittoutumattomuudesta ja sotilasliitoista seuraavaa:

"2. Suomen turvallisuuspolitiikka painotetaan länsimaisten yhteistyörakenteiden
kehittämiseen. Suomi edistää EU:n yhteisen puolustuksen ja kriisinhallinnan organisointia ja toimintakykyisyyttä. Myös puolustusyhteistyötä kehitetään muiden Pohjoismaiden kanssa."

"3. Suomi ei hae NATO-jäsenyyttä.
Vihreät katsovat, ettei NATO-jäsenyyden positiivisten ja negatiivisten vaikutusten perusteella ole nykytilanteessa syytä hakea jäsenyyttä puolustusliittoon."

Ensimmäisellä palautekierroksella tuli kuitenkin myös huomattava määrä puolustusliittoja kannattavia mielipiteitä. Tästä syystä työryhmä katsoi parhaaksi nostaa aihe yleiseen keskusteluun, jota toivomme käytävän tämän tekstin kommenteissa.

Olkaa hyvä.